Air Greenlands arbejde med CSR

For Air Greenland handler samfundsansvar – eller Corporate Social Responsibility - om at skabe værdi for selskabet og for det omgivende samfund. Det sikres ved at skabe en stærk og konkurrencedygtig virksomhed, der samtidig understøtter en positiv udvikling i Grønland.

Vores målsætninger for at arbejde med ansvarlighed er, at:

 • Være en vigtig aktør i det grønlandske erhvervsliv, som går foran i forhold til ansvarlighed
 • Tage aktivt ansvar for samfundets udvikling i tæt samarbejde med andre virksomheder, myndigheder og frivillige organisationer
 • Sætte fokus på uddannelse i Grønland, så vi er med til at skabe et højere uddannelsesniveau
 • Være den førende virksomhed i Grønland i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • Tænke miljøaspekter ind i alle dele af selskabets drift

 

Det er vigtigt for os at sikre, at vores omgivelser har adgang til information om vores arbejde med samfundsansvar.

Under Samfundsansvar kan du derfor læse om vores tilgang til samfundsansvar og vores konkrete indsatser, lige som du kan downloade vores rapport om samfundsansvar her: PDF

FN Global Compact

Air Greenland tilsluttede sig FN’s Global Compact i september 2010 som den første grønlandske virksomhed. Tilslutningen til initiativet understreger Air Greenlands opbakning til at arbejde strategisk med samfundsansvar og for at sikre fremskridt inden for hvert af områderne dækket af Global Compacts 10 principper: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Vi arbejder også aktivt for at udbrede kendskabet til de ti principper blandt vores samarbejdspartnere, og trin for trin også hos vores leverandører.

Vi rapporterer hvert år via vores årsrapport om Air Greenlands indsats og fremdrift i arbejdet med samfundsansvar, og rapporteringen for 2012 markerer Air Greenlands tredje rapport til Global Compact. De 10 principper er desuden indarbejdet i vores CSR-strategi og politik for samfundsansvar, der fastsætter mål og aktiviteter for Air Greenlands arbejde med CSR.

Se vores seneste rapport her.

Vores forpligtigelse gennem Global Compact sikrer, at vi hele tiden bliver bedre til at indarbejde samfundsansvar i forretningen. Det er vigtigt for os, at vi holder fokus – og Global Compact er for os et commitment, som rækker ud i fremtiden og sender et signal både eksternt og internt om, at vi tager samfundsansvar alvorligt.


De ti FN’s Global Compact principper

 

Virksomheden bør…

Menneske-rettigheder:

 

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 
2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 

Arbejdstager-rettigheder:

3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger. 
4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 
5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 
6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø:

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

Anti-korruption:

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og bestikkelse.

Læs mere om Global Compact på www.unglobalcompact.org

Strategi

Air Greenlands strategi for samfundsansvar integrerer de 10 principper i FN’s Global Compact, og ligger i forlængelse af vores overordnede forretningsstrategi ’Qarsoq 2015’, der blev udarbejdet i 2012.

Som en del af strategiarbejdet har vi udvalgt tre centrale fokusområder:

 • En miljøvenlig drift
 • Et godt arbejdsliv
 • En engageret virksomhed

Udover de tre fokusområder forsætter vi også vores arbejde med menneske- og arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og forretningsetik samt ansvarlig leverandørstyring. Vi har på disse områder gennemført en risikovurdering og en gap-analyse i forhold til Global Compact, så vi ved, hvad der er vigtigt for os som virksomhed at være opmærksomme på.

For at sikre fremdrift og målbar udvikling har vi udarbejdet indikatorer og handleplaner for hvert af områderne, og vi følger løbende op på resultaterne af vores indsats.

Figur – strategi med ikoner

da-csr-strategi

Governance

Air Greenlands ledelse af CSR-området tager udgangspunkt i, at CSR er forankret i alle dele af organisationen. Ledelsen skal derfor, på tværs af fagområder, implementere de fastsatte CSR-mål i deres del af organisation. Det overordnede ansvar for koordinering, dokumentation og opfølgning ligger hos CSR, HR og kommunikation.

Som struktur for vores CSR-indsats har vi indtil videre udarbejdet en overordnet politik og en række supplerende politikker, som alle har CSR elementer:

 • En indkøbspolitik med særlig fokus på sociale, miljømæssige og etiske forhold hos leverandøren
 • En gavepolitik, der ligger i forlængelse af vores arbejde med anti-korruption
 • En sponsorpolitik, der indtænker vores arbejde med ’den engagerede virksomhed’

Læs mere: CSR politik

Politik for samfundsansvar

Air Greenlands politik for samfundsansvar danner den overordnede ramme for vores arbejde med CSR, og dækker både Air Greenland og vores datterselskaber Hotel Arctic og Greenland Travel.

CSR-politikken trådte i kraft i september 2010, og er blevet til på baggrund af en større væsentlighedsvurdering, der blandt andet dækker over følgende analysearbejde:

 • Intern og ekstern interessentanalyse
 • En analyse af, hvilke principper i FN’s Global Compact, som vi endnu ikke opfylder
 • En analyse af risici og muligheder
 • Peer review – en analyse af, hvad øvrige flyselskaber og grønlandske virksomheder gør på området

På baggrund af resultaterne, og med afsæt i vores tilslutning til FN’s Global Compact, har vi udvalgt otte CSR-emner, der udstikker de overordnede retningslinjer for Air Greenlands arbejde med samfundsansvar:

 • Adgang til transport
 • Involvering i lokalsamfundet
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Klimaforandring og miljø
 • Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Antikorruption og forretningsetik
 • Ansvarlig leverandørstyring

Vi vurderer løbende disse emner for at sikre, at politikken for samfundsansvar stadig er væsentlig for vores interessenter og passer med vores forretningsmæssige prioriteter.

Download politikken her

Interessentdialog

Det er et grundvilkår for arbejdet med samfundsansvar, at vi involverer vores forskellige interessenter. For Air Greenland handler det om at være lydhøre over for forventninger og ønsker fra omgivelserne og samtidig skabe gennemsigtighed omkring virksomhedens prioriteringer. Med andre ord ønsker vi at skabe åbenhed om vores forretningsadfærd, vores mål og resultater.

Gennem involvering, åben kommunikation, samarbejde og partnerskaber søger vi at holde en løbende dialog med vores interessenter, herunder kunder, ejere, leverandører, medarbejdere og det omgivende grønlandske samfund. Vores fokus på at være en ’engageret virksomhed’ har til formål at understøtte dette mål.

Vi anser medarbejderne som nogle af Air Greenlands vigtigste interessenter, og gennem aktiv involvering af medarbejderne ønsker vi at styrke engagementet og følelsen af ejerskab.

En miljøvenlig drift

I vores daglige drift skal vi tage hensyn til miljøet ved at være effektive, ressourcebevidste og innovative.

Som luftfartsselskab er vi klar over, at vi har et særligt ansvar for at tage hensyn til miljø og klima i den daglige drift. Det indebærer konkret, at vi arbejder aktivt med at optimere Air Greenlands brug af ressourcer og minimere den samlede udledning af CO2 til gavn for både miljø og virksomhed.

For at sikre en struktureret tilgang til miljøområdet har vi gennemgået virksomheden miljømæssige fodaftryk og identificeret en række risici og mulige indsatsområder i relation til udledning af CO2, udledning til vand, luft og jord og i forhold til affaldshåndtering.

Vores CO2-udledning kommer primært fra den daglige flytrafik. Vores brug af ressourcer knytter sig både til flyenes forbrug af brændstof samt den generelle drift af selskabet. For at adressere disse udfordringer og minimere virksomheden samlede aftryk på miljøet, har vi sat mål og igangsat en række tiltag;

 • Systematisk inddragelse af miljøhensyn og ressourcestyring i alle indkøbsbeslutninger
 • Optimering af ressourceforbrug i hele værdikæden
 • Integration af effektive processer for miljøindsatsen, bl.a. gennem affaldshåndtering
 • Reduktion af CO2 fodaftryk med 10 %
 • Reduktion af udgifter til energi og brændstof med 10 %

Det gode arbejdsliv

Medarbejdertrivsel, udvikling og et højt kompetenceniveau er en forudsætning for at nå Air Greenlands forretningsmæssige mål.

Som luftfartsselskab er det vigtigt, at vi hele tiden skaber mere sikre og udviklende arbejdsforhold for vores medarbejdere. En del af denne indsats handler om at skabe høj medarbejdertilfredshed og stærke rammer for faglig og personlig udvikling.

Dette fokus kommer til udtryk i en række tiltag. På sikkerhedsområdet fokuserer vi bl.a. indsatsen omkring den rette træning af personalet. I relation til kompetenceudvikling tilbyder vi målrettet og tilpasset medarbejderuddannelse af høj kvalitet, bl.a. gennem vores interne talentudviklingsprogram. Medarbejdernes generelle trivsel fremmes bl.a. gennem sundhedsinitiativer, der skal fremme sund kost og motion.

Vi vurderer løbende resultaterne ud fra;

 • Medarbejdernes sygefravær og antal arbejdsulykker
 • Medarbejderfastholdelse
 • Medarbejdertilfredshed
 • Medarbejdernes oplevede adgang til kompetenceudvikling
 • Sikkerhedstræning af medarbejdere

Den engagerede virksomhed

Air Greenlands sociale engagement skal gøre en forskel for både virksomhed og lokalsamfund.

Air Greenland spiller en særlig rolle i det grønlandske samfund, både fordi vi med vores rutenet skaber forbindelser og muligheder tværs over Grønland, men også i kraft af at være en stor arbejdsplads og lokal samarbejdspartner. Denne rolle forpligter, og som virksomhed ønsker vi at leve op til disse forpligtelser ved at understøtte både den brede og den lokale udvikling og trivsel i Grønland.

Vi deler denne ambition i tre indsatsområder, der lægger en langsigtet ramme for vores sociale engagement.

Uddannelse: Vi arbejder aktivt for at øge kompetence- og vidensniveauet i Grønland både via vores egne uddannelser og ved at skabe plads til unge under uddannelse, bl.a. praktikanter, Ph.d.er og lærlinge. Ved at have et særligt fokus på uddannelse, ønsker vi at blive en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, udvikle og fastholde de bedste talenter.

Partnerskaber: Vi deltager aktivt i samarbejde med relevante partnere og interessenter. Air Greenland er f.eks. medstifter af CSR Greenland, der er et netværk af grønlandske virksomheder, som arbejder aktivt med samfundsansvar, ligesom vi agerer drivkraft i initiativer, der kan mobilisere andre aktører, f.eks. sundhedsinitiativet Gør Maj Sund og Landsindsamlingen.

I en årrække har vi desuden samarbejdet med institutionen CREST, der forsker i bæredygtig turisme. CREST har bl.a. undersøgt mulighederne for at forbedre de sociale og miljømæssige virkninger af forskellige aspekter af turisme.

Frivillighed: Air Greenlands frivillighedsindsats dækker både sponsoraktiviteter og corporate volunteering. F.eks. gør vi det muligt for medarbejdere at dedikere en dag årligt til frivilligt arbejde i arbejdstiden, hvis de ønsker det, og registrere denne tid som arbejdstid. Desuden støtter vi aktivt en række sociale og kulturelle projekter, der har et særligt fokus på at involvere børn og unge i Grønland, herunder;

 • Vi støtter kulturevents arrangeret af Katuaq - Grønlands Kulturhus - ved at stille rejser til rådighed.
 • Vi støtter koncerter og festivaler arrangeret af Atlantic Music ved at stille både indenrigs- og udenrigsrejser til rådighed for kunstnerne.
 • Vi sponsorerer Arctic Circle Race
 • Vi støtter humanitære organisationers aktiviteter for udsatte børn ved dels at betale rejser, dels gennem donationer samt gennem særlige aktiviteter for børnene. Vi yder udelukkende støtte via sammenslutningen af børneorganisationer i Grønland, hvorigennem vi har støttet Red Barnet, Foreningen Grønlandske Børn, Nanu Barn, Bedre Børneliv (MIBB), institutionen Mælkebøtten og ICC's ungdomsorganisation ICYC.

Download vores CSR politik her

Menneske- og arbejdstagerettigheder

At sikre vores medarbejderes rettigheder og trivsel, herunder at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder overholdes, er en forudsætning for at være en engageret og effektiv virksomhed.  

Air Greenlands CSR-politik er udarbejdet med henblik på, at vi overholder alle FN’s Global Compact principper, herunder også dem, der retter sig mod FN’s deklaration for menneskerettigheder samt ILO konventionen. Derfor har vi lavet et menneskerettigheds-check af vores organisation for at undersøge, om vi har særlige risici eller udfordringer, som vi skal være opmærksomme på. Det har bl.a. ført til, at vi nu har en handicappolitik og ekstra fokus på mangfoldighed i organisationen.

Anti-korruption og forretningsetik

Der er i dag en voksende forventning fra vores omgivelser om, at grønlandske virksomheder arbejder aktivt med anti-korruption. Dette lytter vi til og tager ansvar for, og vi har derfor et særligt fokus på, at vi laver forretning på en fair og gennemsigtig måde.

Vi tog første skridt i 2010 ved at foretage en overordnet risikovurdering af virksomheden, hvilket bl.a. førte til udarbejdelsen af en gavepolitik for alle ansatte. Gavepolitikken udstikker retningslinjerne for, hvordan medarbejdere skal forholde sig, når de enten giver eller modtager gaver.

Air Greenlands overordnede CSR-politik fastslår også, at vi som virksomhed ikke accepterer korruption i nogen afskygninger, hvad der også kommer til udtryk i vores indkøbspolitik, hvor vi har et punkt med, der lægger fast, at etiske hensyn skal indgå i vurderingen af leverandører.

Læs mere: CSR-politik

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring handler for os om, at vi ønsker at sikre ordentlige sociale, miljømæssige og etiske forhold i alle dele af forretningen - også i vores partnerskaber med leverandører. Det betyder, at Air Greenland som aftager af forskellige varer og tjenesteydelser altid forpligter den pågældende leverandør til at overholde basale sociale, miljømæssige og etiske standarder i forbindelse med et samarbejde.

Det skal ses i forlængelse af, at vi som underskriver af FN’s Global Compact har forpligtet os til at fremme sociale, miljømæssige og etiske hensyn både i vores egen virksomhed og der, hvor vi i øvrigt har indflydelse. Principperne er således indarbejdet i vores overordnede CSR-politik samt i vores indkøbspolitik, der blev udarbejdet i 2012.

Miljøhensyn i produktet, CSR krav til leverandørerne og lokalt fokus

Som en del af vores fokus på miljøvenlig drift indebærer ansvarlig leverandørstyring også, at vi indtænker og dokumenterer, hvilke miljøovervejelser, vi har gjort os i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser. Miljøhensyn er nu en specifik del af Air Greenlands indkøbspolitik, og vi tager afsæt i at mindske miljøbelastningen så vidt muligt og i stedet anvende miljøbelastende produkter til gavn for både miljø og arbejdsmiljøet.

http://da.airgreenland.gl/files/design/images/CSR/CSR.JPG

Cookies

Airgreenland.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Airgreenland.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på airgreenland.dk

X