Forsikringer

Vi anbefaler altid, at du tegner en rejseforsikring og en sygdoms-/afbestillingsforsikring, når du rejser ud i verden. Så er du og dine medrejsende sikret hjælp - både før og under rejsen.

Hvis du er bosiddende i Grønland skal du vide, at du kun i et vist omfang får sygehjælp i udlandet, og at det grønlandske sundhedsvæsen ikke refunderer de eventuelle udgifter, du har haft på grund af sygdom under et ophold uden for Grønland.

Læs mere om Grønlands Sundhedsvæsens regler for sygehjælp i udlandet »

Er du bosiddende i Danmark, skal du være opmærksom på, at det gule sygesikringskort ikke dækker udenfor EU pr. 1. august 2014. Her skal du tegne en privat rejseforsikring. 

Rejseforsikring

En rejseforsikring er en god investering! Både når du rejser i Grønland eller i resten af verden. Det er en tryghed at begive sig af sted og vide, at der er økonomisk og anden hjælp at hente, hvis du eller et familiemedlem bliver syg, hvis du kommer til skade eller mister din bagage. Såfremt du køber en sammenhængende rejse med Air Greenland, sørger vi for dig på hele rejsen. Hvis du rejser med to forskellige selskaber anbefaler vi at du køber en forsent-fremmødeforsikring.

En rejseforsikring kan du f.eks. bestille gennem Europæiske »

Sygdoms-/afbestillingsforsikring

Tegner du en sygdoms-/afbestillingsforsikring, er dine udgifter til flybilletten dækket, hvis du bliver syg eller kommer til skade inden afrejse. Forsikringen dækker ligeledes ved sygdom, død eller tilskadekomst af medrejsende eller nærmeste familie. Forsikringen dækker ikke under selve rejsen.

Ønsker du at afbestille en rejse, som er omfattet af en afbestillingsforsikring, skal du kontakte:

Air Greenland
PO Box 1012
DK-3900 Nuuk
Mærk: Sygeafbestilingsforsikring
Telefon: +299 34 34 34
E-mail: forsikring@airgreenland.gl

Oplys venligst reservationsnummer og download afbestillingsforsikringsformularen som du bedes udfylde sammen med en læge. Alternativt kan du fremsende en lægeerklæring eller dødsattest.

Forsikringsbetingelser

Her er betingelser for afbestillingsforsikring bestilt via Air Greenland:  

1.1 Definitioner
Bemærk, at ord, der er angivet med kursiv, er defineret i pkt. 2.6

1.2 Hvem dækker forsikringen?
Personer anført på rejsebeviset. Den enkelte person kaldes herefter sikrede.

1.3 Forsikringsperioden
Når forsikringen er betalt, dækker den fra købsdatoen og indtil udrejse. Policen kan dog indeholde påtegning om andet ophørstidspunkt.

1.4 Hvornår skal forsikringen købes?
Forsikringen skal købes ved bestilling af rejsen dog senest ved betaling af depositum til rejsebureauet/flyselskabet. Afbestillingsforsikringen kan ikke refunderes.

1.5 Forsikringssum
De i policen, deltagerbeviset og/eller betingelserne anførte forsikringssummer danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt. Europæiskes erstatningspligt som følge af én skadebegivenhed kan aldrig overstige DKK 1.000.000 uanset om skaden vedrører en eller flere policer.

1.6 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet med rejsen på grund af

 1. død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, hos sikrede, dennes rejseledsager. (Maksimalt 3 sikrede kan afbestille med henvisning til én rejseledsager) eller familie
 2. at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom må melde afbud til en eksamen på et tilmeldt støtte-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en forudsætning, at rejsen blev købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejseperioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst,


1.7 Hvilke udgifter dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som rejsebureauet/flyselskabet ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, når rejsen afbestilles i forsikringsperioden - dog maksimalt op til forsikringssummen.

1.8 Undtagelser/begrænsninger
Undtagelser:
Forsikringen dækker ikke såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var tilstede ved tegningen af forsikringen.

Begrænsning:
Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er selskabets erstatningspligt
begrænset til maksimalt DKK 20.000,- pr. person, uanset at den tegnede forsikringssum er højere.

1.9 Afbestilling af rejsen
I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks og senest på det planlagte afrejsetidspunkt underrette rejsebureauet/flyselskabet.Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet dækker forsikringen ikke.

1.10 Forhold i skadetilfælde
Ønsker du at afbestille din rejse, bedes du hurtigst muligt kontakte rejsebureauet/flyselskabet. Herefter skal du udfylde og underskrive skadeanmeldelsen nedenfor og sende den til rejsebureauet/flyselskabet sammen med det originale rejsebevis samt dokumentation for årsagen til afbestillingen, som beskrevet nedenfor:

 • Ved sygdom skal lægeerklæringen nedenfor udfyldes af den person, der er årsag til afbestillingen samt vedkommendes læge.
 • Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge.
 • Ved dødsfald skal kopi af dødsattestens forside indsendes.
 • Ved indbrud og brand skal du sende kopi af politirapport eller kvittering for politianmeldelse. Ved afbestilling som følge af sygdom skal patienten og dennes læge hurtigst muligt udfylde lægeerklæringen nedenfor.

2 GENERELLE BESTEMMELSER

2.1 Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring.

2.2 Regres
I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne forsikring indtræder Europæiske i alle dine rettigheder desangående.

2.3 Ankenævn
Eventuelle spørgsmål om afbestillingsforsikringen kan rettes til:
Call Centeret.

Kan en tilfredsstillende løsning ikke findes med
Air Greenland, kan du kontakte:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00)

2.4 Værneting og lovvalg
Søgsmål mod Europæiske skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark. Tvister, der udspringer af nærværende forsikring, skal afgøres i henhold til dansk ret.

2.5 Stempelafgift
Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens § 70.

2.6 Definitioner
Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte ord som følger:

 • Akut sygdom.
  Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.
 • Familie.
  Ved familie forstås sikredes ægtefælle, samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, søskende, bedsteforældre, svigerinde eller svoger. 
 • Rejseledsager.
  Ved en rejseledsager forstås en person, som enten er påført samme deltagerbevis/- billet som sikrede, eller som har indtegnet sig til rejsen sammen med denne i den hensigt at foretage rejsen i fællesskab.