Air Greenlands generalforsamling

2015 blev et rekord år for Air Greenland, og forventningen er, at både flere hjemmehørende som udefrakommende passagerer vil flyve mere i 2016.

Årsresultat for 2015 nåede op på 90,4 mio. kr. for Air Greenland koncernen, hvilket er 15 mio. kr. over budget. Det gode resultat skyldes særligt den fokuserede indsats overfor turismesegmentet.

”2015 har været et rekord år for flyselskabet, aldrig tidligere har vi transporteret så mange passagerer. Vi har intensiveret indsatsen overfor turismesegmentet særligt via pakkede produkter på tværs af koncernen, og det har markedet taget rigtig godt imod” fortæller bestyrelsesformand Søren Lennert Mortensen.

Væksten i turismesegmentet kan også aflæses i datterselskabernes økonomi, hvor både Hotel Arctic og Grønlands Rejsebureau har leveret rekordregnskaber. Begge selskaber har oplevet arbejdet målrettet med markedsføringsindsatsen og oplevet vækst i turistsegmentet.

Flere lavpriser og forbedret service
Der arbejdes ligeledes løbende med at forbedre serviceniveauet og til højsæsonen 2016 udvides selskabets telefoniske åbningstider i hverdagene og telefonerne åbnes i weekenderne, for at imødekomme kundernes behov. Udviklingen sker også på produktsiden:

”I 2015 har vi også lanceret et nyt indenrigsprodukt Takuss, som er kampagnebilletter som sælges løbende over året. Vores hjemmemarked er udfordret, med faldende passagertal særligt i yderområder, men dette til trods har hjemmemarkedet taget rigtig godt imod det nye indenrigsprodukt, som nu også i 2016 er nemmere at købe på vores hjemmeside.

Air Greenland ønsker at støtte op om børn og unge, hvorfor der nu også lanceres et nyt gruppeprodukt beregnet for sportsgrupper og foreninger. Produktet giver mulighed for, at foreninger rundt i landet bedre kan mødes, som det er kendt fra andre lande, fortæller Søren Lennert Mortensen.”

Fokus på virksomhedskultur
Sidste år prioriterede bestyrelsen ligeledes at starte arbejdet op med at få indført en whistleblowerordning i Air Greenland. Det er en generel anbefaling i retningslinerne for god selskabsledelse, som værktøj til at skabe transparens i selskabet og som modarbejder svig, korruption og nepotisme.

”Det en naturlig vej at gå som moderne selskab og whistleblowerord-ninger indføres også løbende i danske og udenlandske virksomheder. Samtidig oplever vi, at ordningen oftere er et ønske i diverse udbudsmaterialer, så det er også et vigtigt tiltag ift. at styrke selskabets konkurrencekraft. Derfor har det været et område bestyrelsen i Air Greenland har prioriteret højt” udtaler Søren Lennert Mortensen.

Whistleblowerordningen forventes at være implementeret i 3. kvartal 2016.

Bestyrelsen har de foregående år haft et særligt fokus på at skabe en proaktiv sikkerhedskultur, og i 2015 gennemførte den branchekendte konsulentfirma Baines Simmons en analyse af sikkerhedskulturen i Air Greenland.

”Air Greenland vil være blandt de luftfartsselskaber med den mest udviklede sikkerhedskultur i verden. I 2015 påbegyndtes arbejdet med at skabe en proaktiv sikkerheds- og rapporteringskultur, der rækker udover  myndighedernes krav. ” fortæller Søren Lennert Mortensen.

Normalisering af kapitalstruktur – udbytte på 274 mio. kr.
Generalforsamlingen godkendte endvidere en udlodning på 274 mio. kr. til Air Greenlands tre ejere: Grønlands Selvstyre, SAS og Den Danske stat. Air Greenland har i lang tid været overkapitaliseret, og med udlodningen normaliseres selskabets kapitalstruktur.

”Forud for udlodningen har bestyrelsen koncentreret sig om at sikre en stærk solvensgrad og selskabets økonomiske robusthed i forhold til en eventuel fremtidig flådeomlægning som følge af lufthavnspakken. Det har vi analyseret igennem arbejdet med selskabets langtidsbudget-modeller, risikoanalyser og ekstern analyse af selskabets kapitalstruktur. Med denne udlodning normaliseres kapitalstrukturen, og i bestyrelsen er vi glade for at denne situation nu er løst for selskabet” afslutter Søren Lennert Mortensen.

Bestyrelsens konstituering
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
-      Formand Søren Lennert Mortensen, udpeget af Selvstyret
-      Næstformand Henrik Steinbacher, medarbejderrepræsentant

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
-      Bodil Marie Damgaard, udpeget af Selvstyret
-      Bjarne Eklund, Den Danske Stat
-      Næstformand Claus Holstein, Den Danske Stat
-      Leif Rasmussen, SAS
-      Jan Torberger, SAS
-      Karl Andreassen, medarbejderrepræsentant
-      Jon Wilche, medarbejderrepræsentant